Årsmöte, Medlemsinfo

Dags för årsmöte!

Välkommen på årsmöte för den ideella föreningen Cykelintresset. Alla medlemmar är välkomna!

Datum och tid: 18/2 kl 19.00-20.00

Brogatan 5, 1 trappa upp.

Motioner mailas till info@cykelintresset.se


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av justerare

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Verksamhetsberättelse 2019

9. Bokslut och fastställande av balansräkning

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

11. Val av ordförande (2 år), sekreterare (2 år), ledamöter (1 år) och suppleant (1 år)

12. Val av valberedning 2020

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag till verksamhet 2020

14. Medlemsavgift 2020

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande